UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE VODE U BAZENU

Da bi se postigla i održavala kristalno čista voda u bazenu za plivanje neophodno je uklanjanje mehaničkih nečistoća i hemijski tretman vode.
Tokom sezone kupanja neophodno je svakodnevno profiltrirati celokupnu količinu vode u bazenu. Kod pravilno dimenzionisane opreme (pumpa i filter) ovaj proces traje 4-5 sati i najčešće se kontroliše tajmerom kako bi se obavljao automatski. Po potrebi, tokom izrazito toplih perioda ili većeg inteziteta korišćenja bazena postupak se može ponoviti jos jednom u toku dana.

Da bi uklonili sve mehaničke nečistoće bazen je potrebno usisavati, što se može obavljati ručno ili korišćenjem automatskih čistača – „robota“. Za usisavanje bazena je najpogodnije jutro. U toku noći će se sve suspendovane čestice nataložiti na dno.

Krupnije čestice zadržaće se u korpici skimera,prelivnom kanalu i u predfilteru na pumpi te ih je potrebno redovno čistiti.
Sitne čestice zadržaće se u mehaničkom filteru. Filter ćemo povremeno isprati prostim okretanjem ručice na višepoložajnom ventilu u odgovarajući položaj.

HEMIJSKO KONDICIONIRANJE VODE U BAZENU

Za kondicioniranje vode najčešće koristimo preparate na bazi hlora, algacid i pH minus.

Za vreme letnjih perioda, kao i usled intezivnijeg korišćenja bazena, treba povećati količinu hemikalija kako bi voda ostala čista i higijenski ispravna.

Kvalitet vode se može kontrolisati preko jednostavnog DpD/testera ili ortotolidinskog testera. Rezultati na testeru će uputiti kojim sredstvima treba tretirati vodu. Treba računati na to da ćeu slučaju intenzivne upotrebe bazena ili vrelih letnjih dana potreba za hemikalijama biti povećana da bi se voda održala čistom i higijenski ispravnom. Temperatura vode koja se podrazumeva u bazenima za plivanje je oko 25°C. U letnjim danima kada temperatura vode dostigne 30°C i više, hlor veoma brzo isparava i potrebno je stalno kontrolisati nivo i pojačati doziranje. Upravo zbog toga preporučujemo da se hemikalije doziraju uveče kada je isparavanje mnogo manje.

PH MINUS je lako topivo, kiselo reagujuće sredstvo i koristi se za snižavanje pH vrednosti.

Prvi važan parametar je pH vrednost vode. PH vrednost se meri na skali od 0 do 14 podeoka, na kojoj je podeok 7 neutralna vrednost. Ispod ove vrednosti, hemijsko dejstvo vode je kiselina, a iznad baza. Preporučena pH vrednost vode bazena naginje ka baznoj, što doprinosi udobnosti kupača, jer je pH vrednost ljudskog oka oko 7,5. Posle obilnijih padavina i intezivnog korišćenja bazena se obavezno kontroliše i snižava pH vrednost. Doziranje se vrši u rastopljenom stanju, dodavanjem na različitim mestima u bazenu.

Upotreba “pH minus” i “pH plus”sredstva

PH minus je sredstvo koje smanjuju pH vrednost vode.

Sredstvo možete prosuti direktno u vodu hodajući po obimu bazena ili ispred potisne cevi filtracije /mlaznice.

PH plus je bazno sredstvo u prahu koje se koristi rastvoreno u vodi za povećanje povećava pH vrednosti. Pomoću kompleta za analizu vode testirati kvalitet jednom mesečno i po potrebi dodati pH regulatore.

Važno: Čuvati oba sredstva u originalnoj ambalaži dobro zatvorena i van domašaja dece. Štetni su ako se progutaju, iritiraju oči i kožu. Izbegavati udisanje praha, a u slučaju kontakta sa očima i kožom odmah isprati vodom i potražiti savet lekara.

TESTER Korišćenje kompleta za kontrolu kvaliteta vode (DPD)

Postupak za testiranje kvaliteta vode je sledeći:

Napuniti obe epruvete vodom iz bazena, zahvatajući je sa dubine od 10 cm obzirom da se u površinskoj vodi hlor razlaže UV zracima. Ubaciti u epruvetu za pH, pilulu Phenol red ili kapi reagensa po uputstvu iz kutije, a u epruvetu za hlor pilulu DPD ili kapi odgovarajućeg reagensa po uputstvu iz kutije. Energično tresti epruvete dok se tablete ne istope. Kada se boja u epruvetama ujednači uporediti je sa etalon skalom, određujući nivo kvaliteta vode u bazenu.

Optimalan kvalitet vode je kada je Ph vrednost između 7,2 i 7,6, i kada je nivo hlora između 1 i 2 mg/L, tj. kako je obeleženo na samoj epruveti.

Oprati dobro epruvete posle svakog merenja.

ŠOK HLOR TRETMAN je dodavanje višestruko povećane količine hlora. Primenjuje se kod prvog tretiranja vode ili ukoliko se bazen zapusti, u cilju kompletne dezinfekcije.Samo zajedničkom upotrebom filtracionog uređaja i sredstava za kondicioniranje, vode će uvek biti kristalno čista i higijenski ispravna. Nakon šok tretmana bazen ne bi trebali da koristimo 24 h.

AKTIVNI REZIDUALNI HLOR je slobodan sadržaj hlora u vodi preostao posle vezivanja hlora za organske materije. Ima izrazito dezinfekciono dejstvo, a njegove vrednosti se izražavaju u mg/l ili u ppm. U bazenima za plivanje treba koristiti iskjučivo organske preparate hlora, jer nemaju nadražajno dejstvo na kožu i sluzokožu, a sa druge strane su najekonomičniji.

Ne ubacivati granule direktno u bazen, nego razmutiti u kofi vode i ravnomerno sipati direktno u vodu idući po obimu bazena. Regulisati prethodno pH vrednost obavezno na vrednost izmedju 7,2 i 7,6.

Važno : Nikada ne koristiti hlor za šok tretman u isto vreme kada algicid. Čuvati hlor u originalnom pakovanju, u hladnoj i suvoj prostoriji, daleko od domašaja dece. Štetan je ako se proguta, iritira disajne puteve i oči. Ako dođe u kontakt sa očima odmah ih isprati.

U slučaju intenzivnog korišcenja bazena, visokih temperatura i oblačnih dana povećati dozu i češće čistiti filter.

ALGACID je sredstvo za sprečavanje razmnožavanja algi (ALGEX ) Dozira se direktno u vodu. Alge su biljni vodeni mikroorganizmi. Ako im je razmnožavanje neometano, daju vodi zelenu ili smeđu obojenost, a površine u dodiru sa vodom vodom postaju klizave i sluzave. Nikada ne koristiti algicid u isto vreme kada i hlor za šok tretman (min. 8 sati nakon šok hlor tretmana).

MAXI COMBI tablete – sporootapajuće tablete sa produženim baktericidnim i algacidnim dejstvom. Pored hlora i agacida sadrže još i flokulant (sredstvo za bistrenje vode). Sredstvo nove generacije, najčešće korišćeno jer veoma pojednostavljuje kondicioniranje vode. Uglavnom se dozira preko plovnog dozatora.

FLOKULANT -koagulaciono sredstvo koje se upotrebljava kako bi se povećala bistrina vode. Flokulant vezuje sitne čestice u veće, koje se pri sledećem ciklusu zadržavaju u filteru. Ukoliko se koristi tečni flokulant doziranje je 10ml/m3 neposredno pre usisavanja, odnosno 0,5ml po kubiku protoka.

WINTER SLEEP – Uobičajeno pravilo je da bazeni prezimljavaju napunjeni vodom. Dodavanje tečnosti za prezimljavanje koja sprečava razmnožavanje algi u toku zime i taloženje vodenog kamenca znatno će olakšati prolećno čišćenje bazena.

Svi navedeni preparati koje upotrebljavamo moraju imati rešenje o zdravstvenoj ispravnosti i stavljanju u promet, Saveznog sanitarnog inspektora.

OPREMA ZA KONDICIONIRANJE VODE U BAZENIMA

PLOVNI DOZATOR – predviđen je za maxi combi tablete, plovi po površini vode.

POLUAUTOMATSKI I AUTOMATSKI DOZATOR ZA HEMIKALIJE – služe za doziranje svih potrebnih sredstava za kondicioniranje vode i obezbeđuje ujednačeni nivo hemikalija u bazenu.

UV OPREMA ZA ODRŽAVANJE VODE U BAZENIMA – kao što je poznato, UV zraci određene talasne dužine imaju baktericidno, algicidno, virulicidno i fungicidno dejstvo. Upravo taj efekat je iskorišćen u ovoj opremi. Potreba za hlorom se smanjuje za 90%. Životnoj vek cevi je 7000-8000 h.

ELEKTROLIZA – oprema za održavanje kvaliteta slane vode, gde uređaj iz rastvora NaCl konstantno oslobađa aktivni hlor.

DODATNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE BAZENA (koriste se po potrebi)

– sredstvo protiv kamenca i rđe

– sredstvo za odmašćivanje

– sredstvo za uklanjanje linije vode

– sredstvo za čišćenje pvc lajnera